Home/Jur Adriaansens

Over Jur Adriaansens

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Jur Adriaansens has created 36 blog entries.

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 18 – 23 maart 2019

2019-03-25T11:40:33+02:00maandag, maart 25, 2019|

Voor u de laatste aflevering van de civiele vastgoedrechtspraak. Deze week een aantal ontruimingen op grond van wanbetaling en hennepteelt. Verder een Syrisch gezin dat, omdat zij een aangeboden woning weigerde, uit het AZC moet vertrekken.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:412
  Civiel. Gebrekkige opstal. Vordering verjaard? Zie RO 3.5.1.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2019:1086
  Civiel. VVE met twee leden. Eén heeft een meerderheidsaandeel. Twee VVE-besluiten toch vernietigd op grond van redelijkheid en billijkheid.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:1033
  Huurrecht. Alle klachten van franchisenemer tegen franchisegever worden afgewezen.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:1028
  Bouwrecht. Bouw woning. Aanneming of regie?
 5. ECLI:NL:RBNHO:2019:2280
  COA vordert met succes ontruiming Syrisch gezin dat toegewezen woning had geweigerd (‘spookwoning’).
 6. ECLI:NL:GHDHA:2019:533
  Huurrecht woonruimte. Van zelfbewoning door huurder woonruimte is niet gebleken. Ontbinding en ontruiming.
 7. ECLI:NL:GHSHE:2019:1072
  Civiel. Woonunit bij executie door bank. Roerend of onroerend.
 8. ECLI:NL:RBOVE:2019:915
  Huurrecht bedrijfsruimte. Huur niet-winkelbedrijfsruimte. Tweede verzoek tot verlenging ontruimingstermijn te laat gedaan.
 9. ECLI:NL:RBOVE:2019:937
  Huurrecht woonruimte. Huurder moet meewerken aan verbouwing en renovatie woongebouw. Redelijk voorstel.
 10. ECLI:NL:RBLIM:2019:2329
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Huur woonruimte. Wanbetaling. Ontruiming.
 11. ECLI:NL:GHDHA:2019:453
  Erfpacht. Verzoek onverbindendverklaring Algemene Erfpachtvoorwaarden Amsterdam deels toegewezen.
 12. ECLI:NL:GHARL:2019:2001
  Huurrecht woonruimte. Verhuur recreatiewoning. Huurbeëindiging door verhuurder op grond van dringend eigen gebruik (sloop) afgewezen.
 13. ECLI:NL:RBROT:2019:1502
  Huurrecht woonruimte. Hennep. Ontruiming.
 14. ECLI:NL:RBLIM:2019:1935
  Huurrecht woonruimte. Wanbetaling. Ontruiming.
 15. ECLI:NL:RBAMS:2019:1283
  Civiel. Speculatieve aankoop landbouwgronden. Verkoper kan koper niet dwingen mee te werken aan leveringsakte.
 16. ECLI:NL:RBROT:2019:1914 en ECLI:NL:GHDHA:2019:440
  Huurrecht woonruimte. Sluiting pand door Burgemeester leidt niet zo maar tot buitengerechtelijke ontbinding als bedoeld in art. 7:231 BW.
 17. ECLI:NL:GHDHA:2019:467
  Huurrecht woonruimte. Hoger beroep. Ontruiming woning in kort geding wegens aanwezigheid hennep was terecht.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 11 – 17 maart 2019

2019-03-18T12:25:21+02:00maandag, maart 18, 2019|

Ook de overheid kan onrechtmatig handelen en schadeplichtig zijn. In de eerste twee uitspraken van deze aflevering twee arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp: onrechtmatige daden van de overheid leiden niet zo maar tot schadevergoeding, het conditio sine qua non beginsel betekent dat gekeken moet worden of die schade er niet zou zijn geweest als de overheid juist gehandeld had. Verder blijkt (weer eens) dat een winkelier/huurder wel zijn lidmaatschap van de winkeliersvereniging kan/mag opzeggen, maar dat dat hem/haar niet ontslaat van zijn verplichting zich aan de statuten van die vereniging te houden.
Verder wordt de wanbetalende huurder in uitspraak 13 niet alleen veroordeeld in een (gematigde) boete, maar ook in de advocaatkosten van verhuurder.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:353
  Civiel. Onrechtmatige daad overheid. Bouwvergunning geweigerd die al van rechtswege was verleend. Geen schadevergoeding. Contrair!
 2. ECLI:NL:HR:2019:354
  Civiel. Onrechtmatigde daad overheid. Conditio sine qua non-beginsel voor bepaling verband tussen onrechtmatige daad en schade.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:974
  Aanbestedingsrecht. Gesloten overeenkomst niet meer vernietigbaar ondanks foute gunningsbeslissing.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:973
  Koop/aanneming. Bouwfout. Verhouding tussen koper, verkoper en aannemer.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2019:975
  Civiel. Fout huuradvies onder Leegstandwet van bemiddelaar. Schadevergoeding.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:970
  Civiel. Winkelier gebonden aan statuten winkeliersvereniging, ook na opzegging lidmaatschap.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2019:957
  Ook als is KLIC-melding niet verplicht, door de melding na te laten kan men toch onrechtmatig handelen.
 8. ECLI:NL:RBNHO:2019:1921
  Huurrecht. Kort geding. Geen ontruiming huurder. Onvoldoende bewijs dat huurder de woning niet gebruikt of onderverhuurt.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2019:767
  Civiel. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Besluit VVE vernietigd wegens strijd met redelijkheid en billijkheid.
 10. ECLI:NL:GHARL:2019:1995
  Wel huurverhoging woonruimte (woningverbetering); geen huurverlaging (gebreken)..
 11. ECLI:NL:RBMNE:2019:954
  Civiel. Koop woning. Asbest. Geen non-conformiteit.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2019:939
  Aanbesteding. Strijd met transparantiebeginsel.
 13. ECLI:NL:RBROT:2019:1150
  Huurrecht bedrijfsruimte. Matiging boetebeding. Huurder wordt veroordeeld in de advocaatkosten van verhuurder (!).
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:1142
  Burenrecht. Bijdrageplicht fundering mandelige muur.
 15. ECLI:NL:RBMNE:2019:1006
  Huurrecht. Geen huurovereenkomst tot stand gekomen. “Subject to contract”. Geen verplichting tot dooronderhandelen. Geen schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen.
 16. ECLI:NL:GHDHA:2019:2255
  Civiel. Hypothecaire inschrijving nietig. Drugsgeld.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 3 – 9 maart 2019

2019-03-11T13:09:22+02:00maandag, maart 11, 2019|

Onderstaand de geselecteerde vastgoedrechtspraak van de afgelopen week. Met name interessant is nummer 7 over de ontwikkeling van de nieuwe Galaxy-toren in Utrecht en 10 waar verhuurder De Key verantwoordelijk wordt gehouden voor koolmonoxidevergiftiging.
Wist u dat bij verhuur door de gemeente van een gedeelte van een schoolgebouw aan een derde 7:230a BW noch 7:290 BW van toepassing is en dat huurder dus geen bescherming geniet? Dit volgt uit de wet op primair onderwijs.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:315
  Onteigening. Schadeloosstelling. Afwijking deskundigenadvies.
 2. ECLI:NL:RBNNE:2019:836
  Kort geding. Aanbesteding. Niet tijdige indiening bewijsstukken. Geen herstel mogelijk.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:790
  Huurrecht woonruimte. Herhaaldelijke te late betaling huur. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:1810.
 4. ECLI:NL:RBNNE:2019:840
  Huurrecht bedrijfsruimte. Onduidelijke contractuele bepaling ten gunste van huurder uitgelegd.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2019:794
  Civiel. Vordering VVE tot betaling VVE-bijdrage berust op nietig besluit in strijd met VVE-akte.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:783
  Huurrecht bedrijfsruimte. Verhoogde huur bedrijfsruimte niet onverschuldigd betaald ook al was deze nog niet contractueel vastgelegd.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2019:659
  Civiel. Kort geding. Vordering pensioenfondsen tegen Amrath tot nakoming projectontwikkelings- en koopovereenkomst Galaxy-toren (Utrecht) alsnog afgewezen.
 8. ECLI:NL:GHDHA:2019:383
  Huurrecht woonruimte. Huurder heeft geen hoofdverblijf in de gehuurde woonruimte. Bewijsvermoeden aangenomen.
 9. ECLI:NL:RBGEL:2019:877
  Huurrecht bedrijfsruimte. Kwalificatie huurovereenkomst school als 7:230a bedrijfsruimte ondanks bepaalde maatschappelijke activiteiten.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:1493
  Huurrecht woonruimte. Woningcorporatie De Key aansprakelijk voor koolmonoxidevergiftiging.
 11. ECLI:NL:RBDHA:2019:2112
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Vordering tot heraanbesteding toegewezen. Onduidelijke prijsvoorwaarden.
 12. ECLI:NL:RBAMS:2019:1025
  Huurrecht woonruimte. Terecht beroep verhuurder woonruimte op dringend eigen gebruik. Huurder onvoldoende proactief.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 25 februari – 2 maart

2019-03-04T12:06:59+02:00maandag, maart 4, 2019|

Deze week is in de jurisprudentie terug te lezen dat ook een e-mail bericht in rechte lijkt te gaan meetellen (zie nr. 4). Hierbij is belangrijk dat goed gedateerd wordt en een bevestiging wordt gevraagd. In uit uitspraak 6 en 7 een stukje huur/franchise-problematiek, waarbij de rechter de huurder/franchisenemer in bescherming neemt, maar niet te allen tijde. En uit nrs. 8 en 9 blijkt dat men bij terugtrekken uit een koop van een woning gewoon 10% van de koopsom moet betalen, zonder matiging, tenzij  de koper een beroep op zijn ontbindende voorwaarde (financiering) deugdelijk en overtuigend documenteert. Dan betaalt hij niets. Uitspraak 16 en 17 gaan over de benoeming door de rechter van een deskundige bij een huurprijsherziening van winkelruimte en of deze benoeming ongedaan kan worden gemaakt.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBNHO:2019:1503
  Civiel. Kort geding. Vordering tot verwijdering mandelige bomen vooralsnog toegewezen, mede wegens proceshouding van gedaagde.
 2. ECLI:NL:RBNNE:2019:716
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Aanbesteding. Gunningsbeslissing wordt niet teruggedraaid.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:701
  Huurrecht woonruimte. Verhuurder moet waarborgsom aan huurder terugbetalen. Geen beschrijving opgemaakt bij aanvang huur. Vermoeden van 7:224 BW niet weerlegd.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:1776
  Civiel. Verjaring mogelijk gestuit door email-bericht.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:1770
  Burenrecht. Bij vordering tot opheffing erfdienstbaarheid (5:79 BW) speelt belang dienend erf geen rol.
 6. ECLI:NL:RBNHO:2019:1544
  Huurrecht bedrijfsruimte. Goedkeuring afwijkend huurbeding winkelbedrijfsruimte (koppeling huur/franchise) bij beschikking geweigerd. Beëindiging buiten rechter om is struikelblok alsmede verhouding tussen grote verhuurder en kleine huurder.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2019:393
  Huurrecht. Voormalig huurder van Schuitema Vastgoed en franchisenemer van C1000 wordt huurder van Ahold en onderhandelt over een franchise als Albert Heijn-winkel. Ze worden het daarover niet eens. Albert Heijn breekt de onderhandelingen af. Dat is niet onrechtmatig en er is ook geen andere grond voor schadeplichtigheid van Albert Heijn.
 8. ECLI:NL:GHAMS:2019:470
  Civiel. Geen matiging 10% boete bij niet afnemen koopwoning.
 9. ECLI:NL:GHARL:2019:1588
  Civiel. Geen 10 % boete bij terecht beroep op ontbindende voorwaarde bij niet doorgaan koop woning.
 10. ECLI:NL:GHAMS:2019:481
  Aanneming. Gebruik Algemene Voorwaarden Bouwgarant, maar niet aangesloten. Geen bedrog, dwaling of oneerlijke handelspraktijk.
 11. ECLI:NL:GHARL:2019:1591
  Huurrecht woonruimte. Mitros mocht na brand huurovereenkomst ontbinden (7:210 BW) en hoefde de woning na herstel niet aan (ex-)huurder aan te bieden.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2019:514
  Civiel. Landing luchtballon op particulier terrein, zonder toestemming is onrechtmatig. Schadevergoeding EUR 14.000,- plus!
 13. ECLI:NL:RBAMS:2019:888
  Civiel. Kort geding. Ontruiming kraakpand niet in strijd met proportionaliteitsbeginsel van art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:844
  Huurrecht woonruimte. Gewijzigd woongroepenbeleid gemeente (Amsterdam?) is geen onvoorziene omstandigheid.
 15. ECLI:NL:RBAMS:2019:1354
  Aanbestedingsrecht. Gemeente Amsterdam heeft fout gemaakt bij aanbesteding (transparantiebeginsel geschonden) en mag de bouw van een nieuw schoolgebouw (International Community School) niet gunnen aan de winnende inschrijver.
 16. ECLI:NL:RBOVE:2019:703
  Huurrecht bedrijfsruimte. De door de kantonrechter in het kader van een huurprijsherziening benoemde deskundige levert een onjuist rapport af. Nieuwe deskundige wordt aangewezen. Lees hier meer.
 17. ECLI:NL:GHAMS:2019:288
  Huurrecht bedrijfsruimte. Huurder probeert benoeming deskundige door de kantonrechter in het kader van een huurprijsherziening ongedaan te maken nu deskundige partijdig zou zijn. Wordt afgewezen. Lees hier meer.

Mr. C.A. Adriaansens

De falende deskundige bij een huurprijsherziening

2019-03-04T11:20:58+02:00vrijdag, maart 1, 2019|

Zoals ook al hier nader is toegelicht, dient een verzoek tot huurprijsaanpassing van winkelruimte vergezeld te gaan van een onafhankelijk advies van een deskundige omtrent de huurprijs. Als partijen het over de persoon van deze deskundige niet eens worden, kan de rechter een deskundige aanwijzen die dit advies uitbrengt. Over het algemeen wordt aan deze deskundige een grote vrijheid gegund in hun advies, welke zal zijn gebaseerd op hun ervaring en intuïtie. Vaak wordt dit rapport door de rechtbank gevolgd.

Maar wat nu als de deskundige de plank volledig misslaat? Dit was aan de orde in de zaak die speelde bij de rechtbank Overijssel. De door de kantonrechter benoemde deskundige was volgens de kantonrechter van allerlei onjuist uitgangspunten uitgegaan. Zo had de deskundige de horecabestemming in de berekening een rol laten spelen en had hij bovendien panden op een wezenlijk betere locatie in de vergelijking betrokken zonder hier voldoende correctie op toe te passen.

De kantonrechter – en dat zie je niet vaak – verwerpt dan ook het deskundigenadvies en benoemt een nieuwe deskundige.

Overigens speelde deze week ook een kwestie bij het Gerechtshof te Amsterdam alwaar een partij zich verzette tegen de aanwijzing van een bepaalde deskundige omdat deze te nauwe banden met verhuurder zou hebben. Deze huurder kreeg echter nul op het rekest nu het Gerechtshof dit in het onderhavige vooralsnog onvoldoende aannemelijk achtte. Dit moest in de bodemprocedure aan de orde.

Jurjan Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 18 – 24 februari 2019

2019-02-25T12:54:00+02:00maandag, februari 25, 2019|

Hierbij het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van week 18. Interessant is nr. 6 in verband met alle toekomstige warmte-installaties. De Warmtewet (die binnenkort ook zal worden gewijzigd) moet hierbij in acht worden genomen. In nr. 13 marginaliseert de rechter zijn eigen rol nog wat verder in aanbestedingsgeschillen. Voor de incassopraktijk is nr. 14 interessant waar (te) hoge rente en boete uit het ROZ model keihard  wordt aangepakt met als mogelijk gevolg dat je niets krijgt want matiging is er volgens de Europese Richtlijn niet bij!

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBOBR:2019:1045
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Aanbesteding. Winnaar blijft winnaar.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2019:1673
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Verhuurder eiste ontruiming o.g.v. art. 13b Opiumwet. Niet ontvankelijk. Is aan de bestuursrechter.
 3. ECLI:NL:HR:2019:269
  Civiel. Cassatie. Makelaar aansprakelijk voor foute info over gebruiksoppervlak verkocht vastgoed.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:595
  Civiel. Lengtebepaling schepen in ontwerp-bestemmingsplan i.c. onzorgvuldig en onrechtmatig jegens scheepswerf. Beroep op formele rechtskracht hier niet aan de orde.
 5. ECLI:NL:GHAMS:2019:497
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Ernstige psychische problemen huurder. Ontruiming.
 6. ECLI:NL:RBOVE:2019:593
  Huurrecht woonruimte. Kosten blokverwarmingsinstallatie mogen niet als servicekosten bij huurder in rekening worden gebracht.
 7. ECLI:NL:GHARL:2019:1040
  Aanbestedingsrecht. BAM alsnog aangewezen als winnaar aanleg HOV-lijn Hilversum – Huizen.
 8. ECLI:NL:RBGEL:2019:647
  Civiel. Wortels gemeentelijke boom dringen kelder woonhuis binnen. Zaaksbeschadiging voor rekening gemeente.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2019:404
  Huurrecht woonruimte. Hoger beroep kort geding. Ontruiming huurder wegens overlast.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:646
  Civiel. Opschorting VVE-bijdrage niet toegestaan zonder voorafgaand VVE-besluit.
 11. ECLI:NL:RBNHO:2019:840
  Huurrecht woonruimte. Beroep op dringend eigen gebruik in verband met structurele wanverhouding tussen kosten renovatie en opbrengst. Vordering wordt afgewezen wegens onvoldoende onderbouwd.
 12. ECLI:NL:GHDHA:2019:266
  Huurrecht bedrijfsruimte. Hoger beroep. Zonne-/nagelstudio is 7:230aBW huur en geen 7:290 BW.
 13. ECLI:NL:RBAMS:2019:551
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Alleen bij evidente onjuistheden bij toetsing aan kwaliteitscriteria is er ruimte voor ingrijpen van de rechter.
 14. ECLI:NL:RBLIM:2019:163
  Huurrecht woonruimte. Gevorderde huurachterstand toegewezen. Meegevorderde contractuele rente (1%) en (hoge) boete afgewezen wegens excessief. Geen matiging mogelijk ex Richtlijn 93/13. Alleen wettelijke rente.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 11 – 17 februari 2019

2019-02-18T12:28:23+02:00maandag, februari 18, 2019|

Hierbij het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van afgelopen week. Een opmerkelijke uitspraak betreft nummer 5 waarin in kort geding de 10% boete bij niet doorgaan van een koopovereenkomst  (nou ja, een voorschot, zijnde de gehele boete) werd toegewezen, in verband met een spoedeisend belang bij verkoper en al dan niet bestaande liquiditeitsrisico’s. Onder 12 is, tegen de gewoonte in, een conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad opgenomen omdat daarin uitgebreide beschouwingen staan over de aan te leggen maatstaven bij de beoordeling van de vraag of en in hoeverre een architect zich met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten tegen wijzigingen aan zijn creatie mag verzetten. Of de Hoge Raad deze conclusie gaat volgen weten we natuurlijk nog niet.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBMNE:2019:604
  Huurrecht. Kort geding. Huurder mag niet meer op terrein verhuurder komen en geen contact opnemen. Agressief gedrag.
 2. ECLI:NL:RBMNE:2019:552 en ECLI:NL:RBMNE:2019:553
  Civiel. Twee kort gedingen. Twee gekraakte bedrijfspanden mogen ontruimd worden.
 3. ECLI:NL:RBNNE:2019:456
  Civiel recht. Onterechte weigering door VVE van voorgenomen wijziging. Machtiging kantonrechter.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:484
  Huurrecht. Hoger beroep in kort geding. Intentieovereenkomst is nog geen huurovereenkomst.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:1395
  Kort geding (!) 10%- boete voor niet afnemende koper vastgoed. Financieringsvoorbehoud uitgewerkt. Geen matiging.
 6. ECLI:NL:GHAMS:2019:365
  Huurrecht. Hennep in woning. Ontbinding en ontruiming.
 7. ECLI:NL:RBLIM:2019:1129
  Huurrecht. Verhuurder moet huurder terug in woning laten met al zijn spullen. Er is niet opgezegd aan de bewindvoerder, dus geen sprake rechtsgeldige opzegging.
 8. ECLI:NL:GHARL:2019:1040
  Civiel. Overbouwing door fout kadaster. Vordering tot vestiging erfdienstbaarheid toegewezen. Tegenvordering tot verwijdering overbouw is misbruik van bevoegdheid.
 9. ECLI:NL:RBAMS:2019:707
  Bouwrecht. Sluisdeuren IJmuiden. Hoofdaannemer heeft terecht bankgarantie van onderaannemer ingeroepen.
 10. ECLI:NL:RBMNE:2019:344
  Civiel. Kort geding. Uitwinning hypotheekrecht is geen misbruik van bevoegdheid.
 11. ECLI:NL:RBGEL:2019:512
  Civiel. Plaatsing container door Liander voor etalage winkelier is onrechtmatige hinder.
 12. ECLI:NL:PHR:2019:122
  Auteursrecht. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten architect? Berner conventie. Beschouwingen van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad over aan te leggen beoordelingsmaatstaven.
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:10927
  Civiel. Kort geding. Geen koopovereenkomst vastgoed tot stand gekomen. Geschil over onderhoudsverdeling tussen partijen is niet van ondergeschikt belang.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 4 – 10 februari 2019

2019-02-11T13:33:35+02:00maandag, februari 11, 2019|

Onderstaand het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak over de week van 4 tot 10 februari van dit jaar. Uitspraken 2 en 7 zijn interessante zaken over de toepassing en (ruime!) uitleg van een financieringsvoorbehoud bij (voorgenomen) koop vastgoed. Uitspraken 5 en 9 gaan over het in gebruik geven van gehuurde woning aan derden. De uitslagen zijn verschillend. Sinds woningcorporaties actief zijn in het opsporen van onderhuursituaties is dit een waar battle-field geworden. Verder is de uitspraak 10 over een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte van interessant: de rechter oordeelt hier dat een “normale” huurovereenkomst het uitgangspunt is.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBLIM:2019:1141
  Huurrecht. Kort geding. Vordering tot ontruiming van in gebruik gegeven kapel toegewezen. Geen sprake van huur.
 2. ECLI:NL:RBAMS:2019:781
  Civiel. Geslaagd beroep op financieringsvoorbehoud door koper woning onder toepassing Haviltex-criterium. Geen betaling 10% aan verkoper.
 3. ECLI:NL:RBNHO:2019:432
  Huurrecht. Opzegging huurovereenkomst niet-winkelbedrijfsruimte (7:230a) wegens bestaan kwalitatieve verplichting in eertijdse koopovereenkomst.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:1029
  Huurrecht. Geslaagde vordering tot ontbinding/ontruiming meervoudig onwillige huurder woonruimte.
 5. ECLI:NL:GHAMS:2019:287
  Huurrecht. Ingebruikgeving gehuurde woonruimte aan broer rechtvaardigt ontbinding en ontruiming. Geen boete.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:388
  Civiel. Diverse kwesties tussen opdrachtgever (woningcorporatie) en aannemer. Beroep op opschorting betalingstermijnen. Opdrachtgever verliest dik.
 7. ECLI:NL:GHDHA:2019:130
  Civiel. Financieringsvoorbehoud bij inroepen koopoptie opgenomen in een huurovereenkomst is geen tegenvoorstel. Beroep op optie slaagt.
 8. ECLI:NL:GHSHE:2019:400
  Civiel. Koop chalet. Chalet is onroerend, dus schriftelijkheidsvereiste. Niet aan voldaan: geen koopovereenkomst tot stand gekomen.
 9. ECLI:NL:RBAMS:2019:710
  Huurrecht. Kort geding. Twee maanden gehuurde woning in gebruik geven aan zwager rechtvaardigt geen ontruiming.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:199
  Huurrecht. Bij huurovereenkomst woonruimte is voor onbepaalde tijd de norm. Gewenste afwijking moet nadrukkelijk aannemelijk worden gemaakt.
 11. ECLI:NL:RBAMS:2018:9663
  Huurrecht. Huurder woonruimte (te) vaak in buitenland. Ontbinding huurovereenkomst.
 12. ECLI:NL:RBAMS:2018:9570
  Huurrecht. Ernstige overlast huisgenote huurder woonruimte. Huurder mag toch blijven.
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:7915
  Aanbestedingsrecht. Niet op voorgeschreven wijze ingeschreven. Geen kandidaat.
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:168
  Huurrecht. Afrekening stookkosten gehuurde woonruimte. Huurder onterecht benadeeld nu tussentijds meter is vervangen en geen controle meer mogelijk is.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 28 januari -1 februari 2019

2019-02-04T16:25:52+02:00maandag, februari 4, 2019|

Onderstaand het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van de afgelopen week. Duidelijk wordt maar weer eens dat het niet eenvoudig is om de huurovereenkomst met een veelvuldig afwezige huurder te beëindigen. Ook is opvallend dat een voortgezet gebruik van een perceel grond na het einde van een pachtovereenkomst niet wordt gezien als bezit. Daarom is er ook geen sprake van verjaring. In de laatste uitspraak een uitstapje naar het arbeidsrecht. Deze uitspraak is interessant omdat een contractueel beding tot arbitrage terzijde werd gesteld wegens te hoge kosten.

Voor eerdere overzichten, klik hier.

 1. ECLI: NL:RBGEL:2019:367
  Burenrecht. Kort geding. Mandelige scheidsmuur?
 2. ECLI:NL:RBAMS:2019:626
  Kort geding. Student moet appartement ontruimen. Geen omzettingsvergunning. Boete dreigt.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2019:747
  Civiel. Kort geding. Geen spoedeisend belang bij vordering tot levering van woning, omdat eiseres er al als huurster woont.
 4. ECLI:NL:RBAMS:2019:541
  Huurrecht. Veelvuldig afwezige huurster hoeft toch niet weg! Ook geen sprake van dringend eigen gebruik.
 5. ECLI:NL:RBMNE:2019:245
  Aanbesteding. Bedrijfsvertrouwelijke info hoeft niet bekend te worden gemaakt.
 6. ECLI:NL:RBROT:2019:672
  Civiel. Koop/verkoop woning. Boete wegens niet nakoming. Aansprakelijkstelling financieel adviseur.
 7. ECLI:NL:RBROT:2019:709
  Civiel. Ook in casu geen eigendomsverkrijging onroerende zaak door verjaring na voortgezet gebruik na einde pachtovereenkomst. Geen sprake van bezit maar van gebruik op grond van een rechtsverhouding.
 8. ECLI:NL:RBGEL:2019:389
  Aanneming. Waarschuwingsplicht aannemer.
 9. ECLI:NL:GHARL:2019:506
  Civiel. Omgevallen boom. Eiseres ontvankelijk in directe actie tegen schadeverzekeraars.
 10. ECLI:NL:RBROT:2019:265
  Procesrecht. Matiging buitengerechtelijke incassokosten nu deze ruime hoger zijn dan 15% van de vordering.
 11. ECLI:NL:GHAMS:2018:3408
  Huurrecht. Ontbindingsvonnis tegen huurder in eerste aanleg niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Onder de omstandigheden kan ontruimingsvonnis kan de incidentele vordering tot ontruiming voor de duur van het geding in hoofdzaak worden toegewezen.
 12. ECLI:NL:GHAMS:2019:230
  Procesrecht. Beroep op arbitraal beding in casu onaanvaardbaar wegens hoge kosten.

Mr. C.A. Adriaansens

Civielrechtelijke vastgoedrechtspraak week 21 – 26 januari 2019

2019-01-28T14:11:47+02:00maandag, januari 28, 2019|

Onderstaand treft u aan de oogst van de civiele vastgoedrechtspraak van week 4 van 2019. Interessant is nr.2 waar de verhuurder van woonruimte mocht ontbinden o.g.v. dringend eigen gebruik wegens wanverhouding lage huur vs. hoge kosten. Dit in navolging van het zogenaamde “Herenhuisarrest.” Ik zie dat in de toekomst wel vaker gaan gebeuren, zeker in steden als Amsterdam, waar je nog veel lage huren hebt, terwijl de onderhoudskosten en de WOZ-waarde snel oplopen. Zeker als, zoals hier, nogal makkelijk wordt aangenomen dat huurder vast wel een vervangende woning zal kunnen krijgen. Dat zal in Amsterdam wat meer voeten in aarde hebben dan in Alkmaar, waar deze procedure speelde.
Uitspraak 4 geeft weer eens een gematigd boetebeding; dagelijks oplopende cumulatieve boetes mogen natuurlijk geen verdienmodel worden.
Dat huurders in uitspraak 7 moesten vertrekken begrijp ik; dat huurder in uitspraak 6 mocht blijven begrijp ik alleen maar een beetje omdat het een kort geding. Lees hem zelf en oordeel …

Voor vorige edities, klik hier.

Rob Scholte-museum

 1. ECLI:NL:RBNHO:2019:461
  Civiel. Geen koopovereenkomst Rob Scholte-museum. Afbreken onderhandelingen was onrechtmatig.
 2. ECLI:NL:RBNHO:2019:422
  Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik (7:274 BW) toegewezen i.v.m. wanverhouding tussen kosten en opbrengsten van het gehuurde.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:172
  Burenrecht. Criteria voor opheffing erfdienstbaarheid ex 5:79 BW.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:490
  Huurrecht. Matiging boetebedingen in huurovereenkomst wegens wanverhouding tussen boete (ruim 5 ton) en geringe schade.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:501
  Huurrecht. Vordering verhuurder tot ontbinding huur van restaurant met bovenwoning afgewezen.
 6. ECLI:NL:RBAMS:2019:361
  Huurrecht. Kort geding. Ontruimingsvordering tegen huurder wegens niet-bewoning. Huurder zegt dat hij er wel woont maar veel van huis is. KG-rechter laat huurder zitten. Twijfel!
 7. ECLI:NL:RBAMS:2019:368
  Huurrecht. Kort geding. Ontruimingsvordering tegen huurders toegewezen wegens illegale onderverhuur.
 8. ECLI:NL:RBROT:2019:421
  Civiel. Projectontwikkeling. Ontwikkelaar moet forse schadevergoeding betalen wegens afwijking/niet nakoming van ontwikkelingsovereenkomsten.
 9. ECLI:NL:RBROT:2019:316
  Burenrecht. Plaatsing opengaande ramen in zijgevel is onrechtmatig jegens buren.
 10. ECLI:NL:RBROT:2019:45
  Aanneming. Asbestschade voor rekening aannemer. Onderzoeksplicht aannemer.
 11. ECLI:NL:RBMNE:2018:6571
  Huurrecht. Kort geding. Gemeente/verhuurder veroordeeld tot herstel van gebreken (7:204 BW). Huurprijsvermindering toegewezen.

Mr. C.A. Adriaansens

Laad meer berichten