Zoals ook al hier nader is toegelicht, dient een verzoek tot huurprijsaanpassing van winkelruimte vergezeld te gaan van een onafhankelijk advies van een deskundige omtrent de huurprijs. Als partijen het over de persoon van deze deskundige niet eens worden, kan de rechter een deskundige aanwijzen die dit advies uitbrengt. Over het algemeen wordt aan deze deskundige een grote vrijheid gegund in hun advies, welke zal zijn gebaseerd op hun ervaring en intuïtie. Vaak wordt dit rapport door de rechtbank gevolgd.

Maar wat nu als de deskundige de plank volledig misslaat? Dit was aan de orde in de zaak die speelde bij de rechtbank Overijssel. De door de kantonrechter benoemde deskundige was volgens de kantonrechter van allerlei onjuist uitgangspunten uitgegaan. Zo had de deskundige de horecabestemming in de berekening een rol laten spelen en had hij bovendien panden op een wezenlijk betere locatie in de vergelijking betrokken zonder hier voldoende correctie op toe te passen.

De kantonrechter – en dat zie je niet vaak – verwerpt dan ook het deskundigenadvies en benoemt een nieuwe deskundige.

Overigens speelde deze week ook een kwestie bij het Gerechtshof te Amsterdam alwaar een partij zich verzette tegen de aanwijzing van een bepaalde deskundige omdat deze te nauwe banden met verhuurder zou hebben. Deze huurder kreeg echter nul op het rekest nu het Gerechtshof dit in het onderhavige vooralsnog onvoldoende aannemelijk achtte. Dit moest in de bodemprocedure aan de orde.

Jurjan Adriaansens